Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van My sweet party, gevestigd te Arnhem aan de Steenstraat 91-2

 Hoofdstuk 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) en overeenkomsten waarbij de wederpartij (“opdrachtgever”) aan My sweet party opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden en/of het (doen)leveren c.q. ter beschikking stellen van zaken en/of diensten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder of opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1.2 Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden door My sweet party niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door My sweet party.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen My sweet party in overleg met de opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen welke zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de strekking en bedoeling van de nietige c.q vernietigde bepalingen.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van het Nederlandse recht. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten van My sweet party is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de opdrachtgever zich niet beroepen op gewoonterecht of gebruik in de branche, om enige bepaling van de overeenkomst en deze voorwaarden aan te tasten.

1.5 Definities en omschrijvingen.

a. Onder de aanduiding “aanbieding” wordt in deze voorwaarden verstaan: een aanbieding of offerte, in welke vorm of onder welke benaming ook gedaan.

b. Onder de aanduiding “ontwerp” wordt in deze voorwaarden verstaan: de te leveren ontwerpen, modellen, voorwerpen, (werk-) tekeningen en of andere stoffelijke zaken met een origineel karakter.

c. Onder de aanduiding “producten” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: bestanddelen, ingrediënten, materialen en hulpstoffen, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, al dan niet vervaardigd aan de hand van een ontwerp.

d. Onder de aanduiding “methode” wordt in deze voorwaarden verstaan: een methode, constructiewijze of een werkwijze, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming.

e. Onder de aanduiding “opdracht” wordt in deze voorwaarden verstaan: een opdracht, order of bestelling, in welke vorm of onder welke benaming ook geplaatst,

f. Onder de aanduiding “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: koper, huurder of opdrachtgever, dan wel aspirant-koper, aspirant-huurder of aspirant-opdrachtgever.

g. Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over het verrichten van werkzaamheden, moet daaronder mede worden verstaan de vervaardiging en levering van zaken, het vervoer van zaken, de levering van diensten, alsmede het sluiten van overeenkomsten.

Hoofdstuk 2: Offerte

2.1 Een aspirant-opdrachtgever kan My sweet party te allen tijde verzoeken een schriftelijk voorstel te doen op basis van de in het verzoek kenbaar gemaakte wensen betreffende door My sweet party te verrichten werkzaamheden en/of te leveren producten en/of diensten.

2.2 My sweet party zal de aspirant-opdrachtgever hetzij een offerte doen, hetzij berichten dat het niet in staat is een offerte te doen. Alle door My sweet party gemaakte offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. My sweet party behoudt zich het recht voor prijzen en aanbiedingen te wijzigen zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen. Wordt niet binnen de aangegeven termijn of indien geen termijn is aangegeven binnen veertien dagen na voorstel door de aspirant-opdrachtgever gereageerd, dan kan My sweet party het voorstel intrekken dan wel wijzigen.

2.3 Al hetgeen door of vanwege My sweet party in het kader van een offerte of overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, zoals gegevens, ontwerpen en gebruiksvoorschriften blijft materieel en intellectueel eigendom van My sweet party en mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van My sweet party worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4 De opdrachtgever die een aanbod aanvaardt en een opdracht geeft is daaraan onherroepelijk gebonden tot de afronding en betaling van de opdracht heeft plaatsgevonden.

2.5 My sweet party is eerst gebonden nadat een order schriftelijk door My sweet party is bevestigd. Een order wordt geacht door My sweet party te zijn bevestigd bij uitvoering van de order door My sweet party.

2.6 My sweet party heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de offerte te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

2.7 Gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, in door My sweet party verstrekte catalogi, circulaires, folders en dergelijke alsmede in door hem geplaatste advertenties, dan wel op een andere wijze door My sweet party openbaar gemaakte gegevens betreffende door hem te verrichten werkzaamheden, zijn voor My sweet party nimmer bindend en zijn slechts bedoeld om de opdrachtgever een algemene voorstelling te geven van hetgeen My sweet party aanbiedt.

2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting en andere kostprijsverhogende heffingen en belastingen.

2.9 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat nooit een verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Wanneer opdrachtgever ervoor kiest slechts voor een deel van de aanbieding My sweet party te contracteren, wordt hiervoor door My sweet party een nieuwe aanbieding gemaakt.

2.10 In geval van aantoonbare fouten of onduidelijkheden in de omschrijving of opgaven in offertes, catalogi, prijslijsten en/of orderbevestigingen komt, ook na acceptatie van enige aanbieding of plaatsing van enige order op grond daarvan door de opdrachtgever, geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de fout aan de opdrachtgever niet kenbaar is of kan zijn. Indien vorenbedoelde omstandigheid zich voordoet zal My sweet party de opdrachtgever hiervan binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte door de opdrachtgever berichten, onder vermelding dat geen overeenkomst is gesloten.

2.11 Door de enkele acceptatie van een offerte van My sweet party gaat de opdrachtgever akkoord met de in de offerte en in deze voorwaarden aangegeven betalingsvoorwaarden en overige condities.

Hoofdstuk 3: Werkzaamheden te verrichten door My sweet party.

3.1 Aanneemsom en tarieven.

a. Voor de door My sweet party te verrichten werkzaamheden kunnen tussen de opdrachtgever en My sweet party worden overeengekomen een vaste aanneemsom, dan wel uurtarieven op basis van uitvoering in regie, dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen eenheid.

b. De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. My sweet party is gerechtigd voor overwerk en ander buitengewone omstandigheden aan de opdrachtgever extra toeslagen in rekening te brengen.

c. Indien een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van My sweet party c.q. de levering c.q. ter beschikkingstelling van producten en/of diensten bemoeilijkt wordt, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging van de veiligheidsvoorschriften of een wijziging van andere omstandigheden, zal My sweet party gerechtigd zijn om na voorafgaand overleg met wederpartij naar eigen inzicht de inhoud van de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen, c.q. aanvulling van de opdracht tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. De wederpartij zal alsdan gehouden zijn om bedoelde overschrijding aan My sweet party te vergoeden.

d. Indien over een aanbieding geen akkoord, een opdracht ten gevolge hebbende, wordt bereikt, kan My sweet party betaling vorderen van de door hem ten behoeven van de aspirant-opdrachtgever reeds gemaakte kosten. Het gaat hier om kosten die met goedvinden van en in het belang van de opdrachtgever zijn gemaakt.

3.2 Verplichtingen My sweet party.

a. My sweet party is gehouden bij werkzaamheden alle overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen.

b. My sweet party verricht de overeengekomen werkzaamheden volgens de eisen van goed vakmanschap.

c. My sweet party neemt bij werkzaamheden in acht de door opdrachtgever versterkte tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de in acht te nemen overheidsvoorschriften.

d. My sweet party zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat het gemonteerde materiaal geschikt is voor het doel dat bij het aanvaarden van de opdracht door My sweet party is overeengekomen, c.q. is medegedeeld, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de geldende overheidsvoorschriften.

3.3 Verplichtingen opdrachtgever.

De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:

a. dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzigen, waarop de door My sweet party te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd.

b. Dat de werkzaamheden welke verband houden met, maar niet tot de opdracht van My sweet party behoren, op juiste wijze en tijdig zijn verricht.

c. Dat eigen voorschriften en aanwijzingen tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van My sweet party, bij gebreke waarvan My sweet party niet aan zulke voorschriften en/of aanwijzigen is gehouden.

d. Dat alle zich op de locatie bevindende hindernissen voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd.

e. Dat de plaats van de werkzaamheden bereikbaar is voor de transportmiddelen van My sweet party.

f. Dat de opdrachtgever in het bezit is van alle voor de werkzaamheden benodigde vergunningen.

g. Dat de opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name de veiligheidsvoorschriften, in acht neemt.

h. Dat de benodigde stroomaansluitingen binnen redelijke afstand beschikbaar zijn en dat in de ruimte waar wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn.

i. Dat de werkzaamheden zonder storing kunnen verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd die een ongestoorde montage en/of demontage verhinderen.

j. Dat de aangeleverde maar nog niet gemonteerde zaken alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen op voor My sweet party toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor opslag van deze zaken.

k. Dat er kosteloos passende voorzieningen voor personeel van My sweet party aanwezig zijn.

3.4 Tijden en termijnen.

a. Tenzij uit de aard der overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit dat een overeengekomen tijdstip en tijd een fatale termijn inhoudt, gelden opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

b. Indien de uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever binnen een kortere termijn dat is overeengekomen geschiedt, zijn de eventueel daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Indien de uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever binnen een langere termijn is overeengekomen geschiedt, zijn de eventueel daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 Uitbesteding.

a. My sweet party is te allen tijde, zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, bevoegd de opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

b. My sweet party is te allen tijde bevoegd, zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

3.6 Oplevering en risico.

a. Vanaf het moment waarop My sweet party de ontwerpen en/of producten geheel of gedeeltelijk op de locatie of op de plaats van levering heeft aangevoerd, dan wel het moment waarop de materialen uit het depot van My sweet party worden afgevoerd door opdrachtgever, is opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal en beschadiging daarvan.

b. Indien de opdrachtgever bij de oplevering van de door My sweet party verrichte werkzaamheden geen bemerkingen maakt, wordt opdrachtgever geacht het materiaal en/of de werkzaamheden te hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden.

c. De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor beschadiging en voor vermissing van zaken en gereedschappen, aan My sweet party toebehorende en bij montage aangewend, tenzij My sweet party hiervoor grove schuld of opzet treft.

d. My sweet party is bij het uitvoeren van haar werkzaamheden niet aansprakelijk voor enige schade aan personen, gebouwen, installaties of overige zaken, als mede voor enige andere schade die direct of indirect het gevolg mocht zijn van de werkzaamheden door of vanwege My sweet party of personeel dat door of in opdracht van My sweet party is ingeschakeld, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.

e. Tenzij anders is overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan de verrichte werkzaamheden/de gemonteerde materialen aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst met My sweet party zijn bestemd.

f. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van My sweet party wijzigingen aan te brengen in de verrichte werkzaamheden/de gemonteerde materialen.

g. Afspraken of overeenkomsten met, dan wel mededelingen gedaan door personen in dienst van My sweet party, onderaannemers of andere personen die in verband met door My sweet party verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden zijn ingeschakeld, binden slechts indien deze personen daartoe bevoegd zijn, dan wel indien en voor zover de directie van My sweet party de betreffende afspraak of overeenkomst schriftelijk bevestigd heeft.

3.7 Technische service, adviezen en ontwerpen.

a. Indien My sweet party voor de opdrachtgever service verleent, zoals het uitwerken van ontwerpen, montageberekeningen, uitvoeringstekeningen, alsmede bezichtiging van bouwwerken, controles en besprekingen, is My sweet party gerechtigd hiervoor apart aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen.

b. De opdrachtgever dient op alle redelijke tijden My sweet party, diens vertegenwoordigers of assuradeuren in staat te stellen de zaken van My sweet party, die zich bevinden onder de opdrachtgever, te controleren. My sweet party zal bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de opdrachtgever zo min mogelijk hinderen.

c. Alle door My sweet party in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen, modellen en gereedschappen blijven eigendom van My sweet party, die daarop tevens auteursrechthebbende is en blijft.

d. De opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door My sweet party gebezigde, ontworpen of voorgestelde werkwijzen/constructiemethode zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van My sweet party kopiëren, aan derden tonen, bekend maken of gebruiken.

3.8 Aansprakelijkheidsbeperking

a. My sweet party is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enig verzuim van My sweet party ter zake van haar werkzaamheden c.q. levering c.q. ter beschikkingstelling van producten en/of diensten of enig ander verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of enige andere schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege My sweet party van haar werkzaamheden c.q. levering c.q. ter beschikkingstelling van producten c.q. diensten. De opdrachtgever zal My sweet party vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake.

b. Indien My sweet party bij de uitvoering van een overeenkomst aan zaken van de opdrachtgever schade veroorzaakt, welke schade noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeit en als zodanig onvermijdelijk is, dan is My sweet party voor die schade niet aansprakelijk. De opdrachtgever dient My sweet party te vrijwaren van aanspraken van derden ter zake.

c. Indien My sweet party door opdrachtgever binnen de bepalingen van deze voorwaarden aansprakelijk wordt gesteld, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval begrensd tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid tevens beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan grove opzet van My sweet party of haar ondergeschikten.

d. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 2 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

e. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch My sweet party ten opzichte van elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

f. Ook indien de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn wordt ontbonden of ontbonden verklaard, blijft dit artikel 3.8 betreffende aansprakelijkheid en de vrijwaring onverminderd van toepassing.

3.9 Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor hem/haar uit enige met My sweet party gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens My sweet party te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, is My sweet party gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het haar verder in rechte toekomende.

Hoofdstuk 4: Annuleringen

4.1 Ontbinding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en My sweet party is alleen mogelijk op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat My sweet party naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.

4.2 My sweet party heeft bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever het recht de reeds gemaakte kosten of de kostprijs van voorbereidingen van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever.

Hoofdstuk 5: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop My sweet party en of de toeleverancier van My sweet party geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor My sweet party niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid van My sweet party worden ongeacht de oorzaak eveneens daaronder begrepen.

My sweet party heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat My sweet party haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van My sweet party opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door My sweet party niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien My sweet party bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Hoofdstuk 6: Betaling

6.1. Betaling.

a. In geval van betaling netto contant door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever een deugdelijke kwitantie ontvangen als bewijs van betaling.

b. Rekeningen moeten, tenzij anders is overeengekomen, per factuurdatum, zonder enige korting of compensatie, worden voldaan ten kantore van My sweet party of door bijschrijving op de op de factuur vermelde rekening van My sweet party.

c. Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegen vorderingen van de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.

d. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn berekent My sweet party vanaf de vervaldatum tot en met de dag van algehele betaling een rente van 1,5% per maand. Alle kosten welke My sweet party door niet tijdige betaling maakt, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van opdrachtgever.

e. Indien reparaties of reiniging noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten hiervan afzonderlijk en extra aan opdrachtgever in rekening gebracht.

f. My sweet party is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling vooraf of contante betaling bij aflevering of voltooiing te verlangen.

g. Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingsvoorwaarden als volgt: 40 % van het totaal geoffreerde bedrag te betalen bij ondertekening van de opdrachtbevestiging, 50 % van het totaal geoffreerde bedrag te betalen een maand voorafgaande aan het evenement, het restant van het totale bedrag te betalen na het evenement.

h. My sweet party is gerechtigd periodiek betaling te verlangen van de reeds verrichte werkzaamheden en/of leveranties en deze overeenkomstig te factureren, ook indien een totaalprijs is overeengekomen, in welk geval de betaling geschiedt als deelbetaling op de overeengekomen totaalprijs. Op de in dit artikel bedoelde facturen is het bepaalde ten aanzien van (eind-) facturen onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 7: Diversen

7.1. Diversen

a. Wijzigingen en aanvullingen op of de annulering van overeenkomsten zijn slecht geldig indien schriftelijk overeengekomen.

b. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

c. My sweet party handelt in de praktijk naar deze algemene voorwaarden.

7.2. Geschillen

a. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter.

b. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en My sweet party verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar My sweet party gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil bij het kantongerecht of de arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van iedere ander rechter.

c. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de bevoegde rechter hierover anders bepaald.

7.3. Bewijs

a. Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met My sweet party gesloten overeenkomsten voortvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van My sweet party beslissend.

b. Indien de opdrachtgever zich jegens My sweet party beroept op diens garantieverplichtingen, rust op de opdrachtgever de bewijslast van onjuiste aantallen, onjuistheid of ondeugdelijkheid van zaken of dat het personeel van My sweet party de werkzaamheden met onvoldoende vakmanschap heeft uitgevoerd.

7.4. Uitleg

De kopjes boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts de functie de leesbaarheid te bevorderen en kunnen niet op enigerlei wijze de werking of strekking van de bepalingen beperken of uitbreiden.

 

My Sweet Party | Algemene voorwaarden